Bomag BW75S 1990
Bomag BW3R,1995 yr, 1500hrs
Sakai SV510DV-1 Hours : N/A
Sakai SW850,2007 ,1679 hrs